Matbaa

 

Matbaa Johann Gutenberg taraf?ndan icat edilmi?tir. Gutenberg tek tek metal harflerle yksek bask? tekni?ini geli?tirmi?. Gutenbergin bu bulu?undan sonra matbaac?l?k yayg?n ve h?zl? geli?en bir sektr olmu?tur.

Matbaan?n ilk kez kullan?lmas? uzakdo?uda ba?lam??t?r. Bilinen ilk bask? 8. yzy?lda japonyada yap?lm??t?r. ?mparatorie shotoko, budizmin kutsal metinlerini sanskrit dilinde in alfabesiyle bast?rm??t?r. ilk kez tek tek harfler dkerek bask? yapmay? pi sheng ad?nda bir inli denemi?tir. Pi sheng porselenden harfler kullanarak matbaan?n geli?imine mkemmel bir h?z kazand?rm??t?r. Ancak ok harfli in alfabesinde tek tek harfler kullanarak bask? yapma nedeni hala anla??lamam??t?r.

Matbaa inlilerden uygurlara gemi?tir. Tun-huang ma?aras?ndaki buluntular uygurlar?n 9. yzy?ldan itibaren bask? yapt???n? gstermektedir. Avrupada matbaac?l?k zellikle 15. yzy?lda geli?me gstermi?tir. Avrupada matbaac?l???n ss hollanda olmu?tur. Buradaki bas?m tekni?i hattatlarca yaz?lan tahta kal?plarla yap?lmaktayd?. Kal?plar hakkaklarca kaz?narak retilmekteydi. Harlem kentinde ilk kez tek tek harflerle bask? denemelerini 1430 y?l?nda lourens janszoon costerin yapt??? san?lmaktad?r. Johann gutenberg ise ?ra?? fust ile birlikte mainz ?ehrinde metal harflerle bas?m tekni?ini uygulam??t?r. Gutenberg bu al??malara bilgi ve birikimlerini, fust ise sermayesini katm??t?r. ?lk al??malar? olan 42 sat?rl?k incili 1455 y?l?nda basm??lard?r. Fust ve gutenberg i?lerin yolunda gitmemesi neticesinde ortakl?klar?na son vermi?tir. 1462?de nassau ba?psikoposunun askerleri mainz ?ehrine sald?rm??, kaan bas?mc?lar avrupan?n her yan?na da??lm??t?r.

Matbaac?l?kta o?altama i?i genel olarak a?amadan olu?ur. ncelikle bas?lacak i?in tasar?m? yap?l?r. Bu a?amada yaz?lar?n ve foto?raflar?n bilgisayara aktar?lmas? gerekir. Bilgisayara aktar?lan grsel ?eler mizanpaj yaz?l?m?nda bir araya getirilerek bask?ya uygun tasar?m olu?turulur. Bilgisayar yard?m?yla yap?lan bu i?leme masa st yay?nc?l?k da denir. sonras?nda, yap?lan a??man?n film ?k??lar? al?n?r. Film, bask? iin kullan?lan kal?b? olu?turmak iin kullan?l?r. Filmden sonra prova al?nabilir. Filmden al?nan provaya anolog prova denmektedir. Analog provan?n d???nda bask?y? taklit eden yaz?c?larla dijital prova da al?nabilir. Tasar?m?n film ?k??lar? al?nd?ktan sonra almiyum plakalar zerine tasar?m?n grnts ?kar?l?r. Bu, iki a?amada gerekle?ir. Film yard?m?yla kal?b? pozland?rma ve banyo. kal?p ekildikten sonra bask?ya geilir. Buraya kadar anlat?lan, ofset bask? iin i? ak???d?r.

Matbaac?l?kta kullan?lan temel bask? yntemleri a?a??daki gibidir;

Ofset bask?: gazeteler, kitaplar, bro?rler, ka??t zerine Tipo bask?: gnmzde i?levini yitirmi?tir. metal harflerle yksek bask? tekni?i Tifdruk ve flekso bask?: ambalaj zellikle fotopolimer yzeylerin bask?s? Serigrafi bask?: ka??t, seramik, tekstil vb. yzeyler. Bunlardan ba?ka hologram, tampon, anagram bask? gibi bask? e?itleri de bulunmaktad?r.

 

 

Reklam

Site eviri

Takvim

June 2024
MTWTFSS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Saat